Sasanka Choudhury - 9438003290

Shakti Prakash Jena - 9090391164

Satish Choudhury - 9437216775

Satya Ranjan Das - 9437045866

Hemanta Palo - 8895138864

Siba Shankar Mohapatra - 8984783608

Abhijeet Choudhury - 8480855932

Tapas Ranjan Mohapatra - 8895486727

Binod Kumar Sahu - 9937404248